Ecoloop

Privat avløp | Bygg og anlegg | Infrastruktur | Havn og farled | Avfall | Kjøp og salg | Bruk av ressurser

Tjenester > Våre tjenester --> Havn og farled

Vi arbeider med prøvetaking, analyser, planlegging og prosjektledelse ved tiltak i sjø og vassdrag.

Vår erfaring omfatter:

2013-2014 Bærum kommune - Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan i Solvikbukta (kyststi)

Sedimentprøvetaking risikovurdering, tiltaksvurdering og utforming av søknad til Fylkesmannen. (Solvik og Blommenholm båthavn). Arbeidet omfattet også bistand til helhetlig planlegging i kommunen og hos båtforeningene. Oppdragsgiver ønsker å gjenbruke rene og lett forurensede leirholdige sedimenter i nye kaikonstruksjoner. Prosjektet er et samarbeid mellom Ecoloop i Norge og Sverige. Ecoloop har bl.a hatt en sentral rolle i Stabcon og SMOCS prosjektene som legger til rette gjenbruk av forurensede sedimenter i land rundt Østersjøen. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2014- Christiania Roklub – Utforming av mudringssøknad samt annen bistand relatert til miljø og tiltaksgjennomføring, herunder utarbeiding av miljøprogram med konsekvensvurdering

Utforme søknad til Fylkesmannen og bistand til ingeniør som følger opp søknadsprosessen. Arbeidet er en videreføring av arbeid med tiltaksplan for prosjektet. Denne delen av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Aquateam AS (2012). Ecoolops ansvar var tiltaksalternativer og anbefalt tiltaksløsning med tilhørende nytte kost vurdering samt oppfølgende møter med Oslo og Bærum kommune samt Fylkesmannen. I den sammenheng ble det for tiltaket utarbeidet et miljøprogram med konsekvensvurdering. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2011-2012 Olje og gass - Forurenset borkaks/sediment

Arbeidet omfatter klassifisering og vurdering av analyseressultater fra offshore undesøkelse, samt prosjektkoordinering og implementering av laboratoriearbeid og tilleggsanalyser. Arbeidet utføres sammen med Aquateam AS.

2010 Harstad kommune - Miljøteknisk tiltaksplan for Harstad havn

Arbeidet omfatter utarbeidelse av planer for arealbruk, vurdering av miljøtiltak for sjø og land, prosjektering og utarbeidelse av en fremdriftsplan. Avsluttet ikke prosjektet (rapport rev. 1). www.harstad.kommune.no/hk/side/prosjekt-ren-harstad-havn
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2009 Subsea International – Statnett sjøkabel Oslofjorden, marin survey

Geologisk utredning av sedimentasjonsmiljø hvor det ble vurdert påvirkning fra skred, dumpeområder og tråling. Fallprøvetaker ble benyttet til hente opp inntil 2 meter lange kjerner av sedimentene. Vanndypet varierte fra 70 til 300 meter. Kjernene ble beskrevet og analysert i henhold til avtalte internasjonale standarder. Analysene omfattet blant annet isotopanalyser og termiske egenskaper. Det ble beregnet alder og sedimentasjonshastighet ved universitetet i København mens kabelens termiske betingelser i sedimentene ble beregnet av kabelleverandør.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2009 Subsea International – "Valhall redevelopment project", marin survey

Sedimentologisk, geoteknisk og geofysisk kartlegging av ilandføringsområdet for strømkabel til Valhall plattformen. Kartleggingen er grunnlagsdokumentasjon for utlegging og tildekking av kabel. Surveyen omfatter CPT (cone penetration test) og Vibro-kjernetaking (3m). Kjernene ble beskrevet og analysert i henhold til gjeldene standard.
Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambølls geoteknisk og sedimentologisk arbeid.

2007-2008 Bærum kommune – Promenadebrygge Kadettangen, miljøtiltak i sjø og på land

Gjeste- og promenadebryggen starter ved Sandvikelvas munning og strekker seg 330 meter opp langs Kadettangen. I forbindelse med bygging av bryggen ble innseilingen utdypet og det ble rammet en kaifront av betongspunt. Sedimentene fra utdypingen ble gjenbrukt bak den 330 meter lange betongspunten. Sedimentenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper ble tilpasset gjeldene krav ved å blande inn et bindemiddel (STSO) bestående av sement og Merit. Rådgivers oppgave omfattet kartlegging, risikovurdering, tiltaksutredning, gjennomføring og overvåkning.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2005-2006 Hammerfest kommune – Arktisk kultursenter, miljøtiltak i sjø og på land

Arktisk kultursenter (AKS) ligger i Harstads sentrumshavn på den tidligere Findus tomta. Dette sjø- og kaiområdet var før utbyggingen sterkt forurenset. De forurensede massene ble gjenbrukt som fyllmasse under AKS. Sedimentenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper ble tilpasset gjeldene krav ved å blande inn et bindemiddel (STSO) bestående av sement med flyveaske. Rådgivers oppgave omfattet kartlegging, risikovurdering, tiltaksutredning, gjennomføring og overvåkning.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2006-2008 Secora – Etterkontroll ved miljømudring i Oslo Havn

Etterkontroll av miljøtilstand i sedimentene etter mudring i Oslo havn. Arbeidene omfattet sedimentprøvetaking og rapportering til Secora og Oslo Havnevesen.
Hovedansvar: Oppdragsleder.

2001 – 2003 Kystverket 4. distrikt – Sediment kartlegging og risikovurdering

1) Miljøteknisk kartlegging av miljøgifter ved Ballstad havn, Vestvågøy kommune.
2) Miljøteknisk kartlegging av miljøgifter ved Hopen havn, Vågan kommune.
3) Miljøteknisk kartlegging av miljøgifter i 6 havner i Nordland fylke.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |