Ecoloop

| Miljørådgivning| Miljørisiko| Miljøtiltak | Miljøkontroll | Gjenbruk | Bruk av ressurser |

Analyse av miljørisiko

Miljøteknisk kartlegging, risikovurdering og tiltaksplaner - Forurenset grunn og sedimenter

Huskeliste for utførende entreprenør:

  • Utførende er ansvarlig for å stanse arbeidet dersom det oppdages forurensning i grunnen eller at det er fare for forurensning i grunnen.
  • Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å hindre spredning av forurensning

Huskeliste for utbygger eller den som er ansvarlig for et tiltak:

  • Tiltakshaver skal gjennomføre miljøtekniske undersøkelser og utarbeide tiltaksplan.
  • Tiltaksplaner må godkjennes av ansvarlig miljølmyndighet som i byggesaker på land er kommunen for arbeider i sjø er staten (fylkesmann eller Klif).
  • Forurensede massere skal inngå i avfallsplanen.
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal selvsagt også ivaretas når det arbeides med forurensning
  • All forurenset masse skal lagres og håndteres uten fare for spredning av forurensnin. Dette i henhold til gjeldene forskrifter, godkjent miljøteknisk tiltaksplan og utførende entreprenørs kontrollplan.
  • All forurenset masse må leveres godkjent innsamler eller godkjent mottak. Levert forurenset masse må dokumenteres i avfallsplan og eventuelt i egen miljøteknisk sluttdokumentasjon.
  • Dersom det ligger forurensede masser igjen på stedet etter registreres i matrikkelen (tinglyses). Dette kan innebære bruksbegrensninger og behov for overvåking og etterkontroll må vurderes.
Miljøteknisk kartlegging og risikovurdering

 

Gjenbruk av avfallsfraksjoner
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |