Ecoloop
Privat avløp | Bygg og anlegg |Infrastruktur |Havn og farled |Avfall |Kjøp og salg |Bruk av ressurser

Tjenester > Våre tjenester --> Bygg og anlegg

Ecoloops erfaring med denne type mijørådgivning og hydrogeologisk rådgivning omfatter blant annet:

2011- 2012 Statskog - Tiltaksplan for Hjerkinn gruver
Prosjektet omfattet utarbeidelse av plan for spredningshindrene tiltak og behandling av avrenning fra gruveområdet. Planen ble utarbeidet etter pålegg fra Klif. Oppdragsgiver har Cowi som kontraktspart og prosjektgruppen består av medarbeidere fra Cowi, Forsvarsbygg og Ecoloop.

2011-2012 Nyhavn - Vurdering av miljøtilstand ved eiendomsutvikling
Innledene miljøteknisk kartlegging av sediment og jord. Arbeidet ble utført i samarbeid med Bunndata AS.

Veflen AS - Miljøklassifisering av gravemasser
Arbeidet omfattet kartlegging og miljøklassifisering av gravemasser i Oslo. Gravearbeidene ble utført i forbindelse med legging av fjernvarmerør.

2011 Skjellestadåsen 6 AS - Hydrogeologisk vurdering i forbindelse med gravearbeider
Hydrogeologisk vurdering av tilsig og dreneringsløsninger samt generell beskrivelse av grunnforhold og radonfare.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver
.

2005 – 2010 Statens vegvesen, Region Øst – Kontrollansvarlig miljø, E18 Bjørvikaprosjektet
Gjennomføring og oppfølging av kontrollplaner for tre entrepriser ved henholdsvis Sørenga, Bispevika-Bjørvika (Sjødelen) og Havnelageret. Arbeidene omfattet kartlegging og kontrollprøvetaking på land og i sjø, jevnlig oppfølging hos utførende entreprenør, rapportering og møtevirksomhet med byggherre. Det ble utført vurderinger som også omhandlet HMS. Prosjektet hadde blant annet miljøutfordringer knyttet til tunnelarbeider i fjell (sprengningsarbeider), etablering av slissevegger for støpning av tunnelvegger i løsmasser, utgraving av forurenset masse på land og i sjø og mudring av rene og forurensede sedimenter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.
(www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/)

2005-2006 Hammerfest kommune – Arktisk kultursenter, miljøtiltak i sjø og på land
Arktisk kultursenter (AKS) ligger i Harstads sentrumshavn på den tidligere Findus tomta. Dette sjø- og kaiområdet var før utbyggingen sterkt forurenset. De forurensede massene ble gjenbrukt som fyllmasse under AKS. Sedimentenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper ble tilpasset gjeldene krav ved å blande inn et bindemiddel (STSO) bestående av sement med flyveaske. Rådgivers oppgave omfattet kartlegging, risikovurdering, tiltaksutredning, gjennomføring og overvåkning.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |