Ecoloop

Privat avløp | Bygg og anlegg | Infrastruktur | Havn og farled | Avfall | Kjøp og salg | Bruk av ressurser |

Tjenester > Våre tjenester --> Infrastruktur og vei

Arbeidserfaring omfatter blant annet:

2013 Jernbaneverket utbygging – Innleid Senior miljørådgiver
Det ble gjennomført variert prosjektarbeid med innspill til flere utredninger og hovedplaner. Arbeidsoppgavene var hovedsakelig knyttet ytre miljø med vurdering og rapportering av konsekvenser innenfor følgende tema:
Støy og vibrasjoner/rystelser -Forurensningssituasjon for luft, jord/grunn og vann - Landskapsbilde/bybilde - Nærmiljø og friluftsliv - Naturmiljø (forekomst av fremmede arter, truede arter osv.) - Kulturmiljø og kulturminne - Naturressurser og energi - Status for dyrepåkjørsler og vilttråkk - Konflikter mellom jernbanedrift og biologisk mangfold - Kvalitet på vannressurser.
I tillegg inngikk arbeid med generell bistand innen geofag, kostnadsestimering, anbudsbeskrivelser, usikkerhetsanalyse og innspill til miljøkrav i JBVs virksomhetsprosesser. Arbeidet var variert og gav god gitt innblikk i arbeidsform, styringsdokumenter og teknisk regelverk. Det ble arbeidet med følgende prosjekter:
Generell prosjektbistand Stavanger stasjon, Spor og arealplan Trondheim stasjon, Innføring til Oslo S, Hovedplan spor 16-19 Oslo S, Ny stasjon ved Rånåfoss, Fase 2 ved Heggedal stasjon. Teknisk driftsbase på Sørli, Vurdering av X-spor Gjøvikbanen, Stabekk stasjon (inkl. Blommenholm), Nygårstangen, Behovsanalyse Jernbaneskolen.

2011-2012 Statens vegvesen - Vannbehandling ved bygging og drift av veg og tunneler
NORWAT, sammenstilling av internasjonal praksis innen vurdering og behandling av avrenning fra veg. Prosjektet er utført i samarbeid med Aquateam AS. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2005 – 2010 Statens vegvesen, Region Øst – Kontrollansvarlig miljø, E18 Bjørvikaprosjektet
Gjennomføring og oppfølging av kontrollplaner for tre entrepriser ved henholdsvis Sørenga, Bispevika-Bjørvika (Sjødelen) og Havnelageret. Arbeidene omfattet kartlegging og kontrollprøvetaking på land og i sjø, jevnlig oppfølging hos utførende entreprenør, rapportering og møtevirksomhet med byggherre. Det ble utført vurderinger som også omhandlet HMS. Prosjektet hadde blant annet miljøutfordringer knyttet til tunnelarbeider i fjell (sprengningsarbeider), etablering av slissevegger for støpning av tunnelvegger i løsmasser, utgraving av forurenset masse på land og i sjø og mudring av rene og forurensede sedimenter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver (Rambøll).
(www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/)

2002 – 2005 Statens vegvesen, Vegdirektoratet – Gjenbruksprosjektet, avfall
Prosjektet gikk ut på å legge til rette for bruk av gode og miljømessig trygge avfallsbaserte produkter i vegbygging samt å håndtere eget avfall på en forskriftsmessig og mer økonomisk måte. Dette innebar bl.a. at "Håndbok 018 Vegbygging" nå inkluderer gjenbruksasfalt, gjenbruksbetong og skumglass som vegbyggings- og isolasjonsmaterialer. Rambølls gruppe deltok i arbeidet med delprosjekt 2 Miljøpåvirkning og delprosjekt 5 Lette fyllmasser. Gruppen utarbeidet metodikk for miljørisikovurdering, utformet og anvendte sementbaserte materialer, skumglass, asfalt, aske og oppkuttet bildekk i vegprosjekter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver (Rambøll). Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |