Ecoloop

Privat avløp | Bygg og anlegg | Infrastruktur | Havn og farled | Avfall | Kjøp og salg | Bruk av ressurser

Tjenester > Våre tjenester --> Kjøp og salg ( EDD )

Ecoloops erfaring med denne type miljørådgivning omfatter blant annet:

2011 Arcadis GmbH - Innledene (fase 1) miljøteknisk risiko og kostnadsvurdering

Ecoloop har utført en innledene miljøteknisk risiko- og kostnadsvurdering av en større større eiendom med kontor- og lagerbygg fra 70-tallet. Eiendommen ligger nær Oslo.

2009-2010 Gjøvik kommune - Toten Cellulose, juridisk betenkning

Rambøll har utført miljøteknisk kartlegging, overvåkning samt utarbeidet tiltaksplaner. Denne juridiske gjennomgangen er utført i samarbeid med adv. Stein F. Janzon. Betenkning omfatter ansvarsforhold til eksisterende og tidligere eiere.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver (Rambøll).

2006-2007 Dyno Nobel AS (Orica) – Miljøteknisk tilstandsvurdering Engene, Hurum

Innledende kartlegging og sammenstilling av historiske aktiviteter (fase 1) ved eiendommen etterfulgt av miljøteknisk kartlegging (fase 2 og 3). Kartleggingen omfattet bygg, jord, vann og sedimenter. I tillegg til kjemiske analyser av jord og sedimenter ble strukturer og objekter i grunnen påvist ved hjelp elektromagnetri og georadar.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2005 Sage Environmental Coperation Ltd – Hydro polymers, EDD

"Due diligence" gjennomgang (fase 1-2) av industrivirksomheten i Porsgrunn og Bamble kommune samt tilsvarende bedrifter i Sverige. Innledende vurdering av grunnforhold, miljø, reguleringsplan og infrastruktur. Arbeidene ble utført for Westlake Chemical i samarbeid med deres miljørådgivere fra Sage.
Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambøll og rådgiver.

2004 Arcadis Consult GmbH – EDD

"Due diligence" gjennomgang av industrieiendom i Sola kommune. Innledende (fase 1) vurdering av grunnforhold, miljøtilstand, reguleringsplan og infrastruktur. Arcadis var oppdragsgiver og kanaliserte kontakt med den potensielle kjøperen.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2004 Earth Tech inc. - Miljøteknisk "due diligence" av virksomhet i Norge, EDD

Gjennomgang (fase 1-2) av bedriftens ytre miljø, utslippstillatelser og mulige heftelser ved gamle deponier.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |