Ecoloop

Privat avløp | Bygg og anlegg | Infrastruktur | Havn og farled | Avfall | Kjøp og salg | Bruk av ressurser

Tjenester > Våre tjenester --> Avfall og gjenbruk

Ecoloops erfaring med denne type miljørådgivning omfatter blant annet:

2014 Akershus fylkeskommune – Konferanse vedrørende Regional plan for masseforvaltning

Ecoloop AS og AB bidro med møteledelse og innlegg vedrørende internasjonale erfaringer. Konferansen ble avholdt 25 februar 201. Se også Luleå tekniske universitet sitt Optimass prosjekt hvor Ecoloop har en sentral rolle. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2011- 2012 Statskog - Tiltaksplan for Hjerkinn gruver
Prosjektet omfattet utarbeidelse av plan for spredningshindrene tiltak og behandling av avrenning fra gruveområdet. Planen ble utarbeidet etter pålegg fra Klif. Oppdragsgiver har Cowi som kontraktspart og prosjektgruppen består av medarbeidere fra Cowi, Forsvarsbygg og Ecoloop.

2011 Strategisk utredning om metoder til å behandle avfall
Prosjektet omfattet litteraturstudie, sammenstilling av teknologerier, muligheter og kostnader. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med bedriften.


2011 Vegdirektoratet - EPS 2011 konferanse
Artikkel og presentasjon: " Environmental risk assessment of two flame retardants used in EPS road construction plates." (www.eps2011.no)
Forfattere: Arnt-Olav Håøya (Ecoloop AS), Kim Haagensen (Rambøll Denmark), Roald Aabøe (Vegdirektoratet).

2006-2009 Norcem Heidelberg – Stabilisering av forurensede sedimenter

Forskningsprosjekt som utredet bruk av stabiliseringsmetoder til å behandle og nyttiggjøre seg av forurenset sediment. Prosjekt "Stabilisering og solidifisering (STSO) av forurensede sedimenter" var delfinansiert av Norges forskningsråd (BiA programmet), Norcem, Skanska, og flere rådgivningsmiljøer. Bellona, Bærum kommune og Klif var observatører.
Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambøll.

2007-2008 Bærum kommune – Promenadebrygge Kadettangen, miljøtiltak i sjø og på land

Gjeste- og promenadebryggen starter ved Sandvikelvas munning og strekker seg 330 meter opp langs Kadettangen. I forbindelse med bygging av bryggen ble innseilingen utdypet og det ble rammet en kaifront av betongspunt. Sedimentene fra utdypingen ble gjenbrukt bak den 330 meter lange betongspunten. Sedimentenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper ble tilpasset gjeldene krav ved å blande inn et bindemiddel (STSO) bestående av sement og Merit. Rådgivers oppgave omfattet kartlegging, risikovurdering, tiltaksutredning, gjennomføring og overvåkning.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver (Rambøll).

2002 – 2005 Statens vegvesen, Vegdirektoratet – Gjenbruksprosjektet, avfall

Prosjektet gikk ut på å legge til rette for bruk av gode og miljømessig trygge avfallsbaserte produkter i vegbygging samt å håndtere eget avfall på en forskriftsmessig og mer økonomisk måte. Dette innebar bl.a. at "Håndbok 018 Vegbygging" nå inkluderer gjenbruksasfalt, gjenbruksbetong og skumglass som vegbyggings- og isolasjonsmaterialer. Rambølls gruppe deltok i arbeidet med delprosjekt 2 Miljøpåvirkning og delprosjekt 5 Lette fyllmasser. Gruppen utarbeidet metodikk for miljørisikovurdering, utformet og anvendte sementbaserte materialer, skumglass, asfalt, aske og oppkuttet bildekk i vegprosjekter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2004 Ragn Sells AS - Gjenbruk av oppkuttet bildekk, avfall

Utredning av miljørisiko ved bruk av oppkuttet bildekk som lett fyllmasse til bygging av rundkjøring ved RV2 i Fetsund. Arbeidene omfattet feltvurdering, funksjonsbeskrivelse, miljørisikovurdering og søknad til SFT/Klif.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2003 - 2007 Statens vegvesen, Vegdirektoratet – Miljøovervåking gjenbruksmaterial, avfall

Miljøovervåkning av pilotprosjekter hvor oppkuttet bildekk er anvendt som lett fyllmasse (periode 2001-2007). Overvåkning av avrenning og markvann fra pilotprosjekter det alternative materialet er benyttet som lett fyllmasse i støyvoller, fyllmasse under industriområde og i banedekket til travbane ved Nannestad hestesportsenter. Overvåkningen ble utført i henhold til tillatelse fra miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Arbeidet er rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2002 – 2003 Nannestad hestesportsenter – Teknisk bruk av oppkuttet bildekk i travbane

Det ble utført beregninger og utført laboratorieforsøk for å komme frem til et støtdempene banedekke. Resultatet ble et fast dekke av oppkuttet bildekk, grus og subbus. Dette dekket forble fast ved alle belastninger samtidig som det gav en fjærene effekt fra en travene hestehov. Banedekket ble dimensjonert og testet av en av Rambølls eksperter på banedekke og testene ble utført på Universitetet i Lund. Teknisk informasjon ble sammen med miljøteknisk risikovurdering inkludert i søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De oppkuttede bildekkenes miljøtekniske egenskaper er senere inkludert og rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet, da som en av fire pilotprosjekter. Brukere inkl. travhestene er svært fornøyde med banedekket!
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2002 – 2003 Statens vegvesen, Østfold - Risikovurdering ved bruk av oppkuttet bildekk i støyvoll, E18 Råde

Miljøteknisk risikovurdering av anvendelse av kvernet dekk ved ny E6 i Råde kommune. De oppkuttede bildekkenes miljøtekniske egenskaper er senere inkludert og rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet, da som en av fire pilotprosjekter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |