Ecoloop

Miljørådgiver og geolog Arnt-Olav Håøya
Fødselsår:                  1963
Nasjonalitet:              Norsk
Antall år i bransjen:  20 år

Stikkord; forurenset grunn, forurenset sjøbunn, avfall, gjenbruk, prosjektledelse, tverrfaglig, strategisk rådgivning, FoU, KU, EDD, feltarbeid, miljørisikovurdering, tiltaksplaner, kontrollplaner, tiltaksgjennomføring, overvåkning, søknader, kost-nytte vurdering, anbud, modellarbeid, kartarbeid, volumberegning, publisering og presentasjoner.

Sammendrag

Geolog Arnt-Olav Håøya tilbyr deg strategisk rådgivning, planlegging og utførelse av miljøteknisk arbeid. Han har arbeidet 20 år med geologi, miljø og prosjektledelse for kunder innenfor industri, bygg, veg og havn. Han er RIF-godkjent innenfor fagområdene "Vann og miljøteknikk" samt "Geoteknikk og ingeniørgeologi". Prosjekterfaringen omfatter kontrollansvar for miljø i store vegprosjekter, utarbeidelse av tiltaksplaner for havneområder og byggeprosjekter og revisjon (EDD) ved kjøp og salg av eiendommer. Han har arbeidet med alternativ behandling og gjenbruk av avfallsfraksjoner (alternative byggematerialer). Disse prosjektene har omfattet tekniske og miljøtekniske utredninger, kost-nytte vurderinger, miljøovervåkning, prosjektering og bygging og etterkontroll av konstruksjoner. Hans tverrfaglige erfaring, hvor både juridiske, planmessige, tekniske og anleggspraktiske forhold ivaretas, kommer dine prosjekter til gode!

Utdannelse

2014: Prosjektering og bygging av private avløp. To dagers kurs hos FANN VA-teknik AB i Sverige
2007: Oppfølgende kurs i grunnvannsmodellering og organisering av miljøinformasjon ( Visual Modflow og HydroGeoAnalyst )
1997-1999: Kurs og arbeid tilknyttet terrengmodellering, kartarbeid og databaser ( Bentley Microstation og Bentley Inroads Site)
1988-1991: Cand. scient., Institutt for geologi, Universitetet i Oslo. Hovedoppgave innen hydrogeologiske og geokjemiske prosesser i jordsmonn.
1983-1987: Cand. mag., Institutt for geologi, Universitetet i Oslo. Studieretning Sedimentologi og petroleumsgeologi.
1982-1983: Utdanning og tjeneste som minedykker i KNM.

Ansettelsesforhold

2011- >
2013
2008 - 2010
2005 - 2008
2004 - 2005
2001 - 2004
2000 - 2001
1999 - 2000
1996 - 1999
1994 - 1996
1993 - 1994
1991 - 1993
1991
1988

Ecoloop AS, Rådgiver og daglig leder.
HR Prosjekt AS, Seniorrådgiver Ytre miljø hos Jernbaneverket
Rambøll, Avdeling Forurensning og miljø, seniorrådgiver.
Rambøll, Divisjon VAR-miljø, seniorgeolog, avdelingsleder.
Rambøll, divisjon Infrastruktur, seniorgeolog.
Scandiaconsult AS, Utviklingspartner, geologi/marked.
Scandiaconsult AS, Divisjon Geo og miljø, geolog/geokjemiker.
SCC Kummeneje, geolog/geokjemiker.
Geocare AS, geolog/geokjemiker.
GeoMiljø Håøya, geolog/geokjemiker.
EnviroNor AS, geokjemiker.
Norsk Institutt for skogforskning, geolog/geokjemiker.
Institutt for Geologi, UiO, forskningsassistent.
Exlog Norge AS. Feltgeolog offshore.

 

Utvalgte prosjekter fra perioden 2000-2015: 2015-2016 Betonmast AS - Nyhavn brygge, Bergen

Prosjektet er en boligutvikling av et tidlige industri og havneområde ved Nyhavn i gamle Bergen. Det er utført kontrollansvar i forhold til innrapportering til Bergen kommune samt Fylkesmannen i Hordaland. I prosjektet ble det arbeidet med massehåndtering, utpumping og rensing av forurenset vann fra byggegrop samt utfylling i sjø på forurenset sjøbunn. Arbeidet er utført som underleverandør til Sweco Norge AS. Hovedansvar: Fagansvarlig

2015- Jernbaneverket – Miljøtekniske undersøkelser og tiltak ved Hokksund stasjon

Miljøtekniske undersøkelser med risikovurdering av spredningsrisiko fra overvannsrør og grunnvann. Det utarbeides en helhetlig tiltaksplan. Dette er et pågående prosjekt som utføres som underleverandør til Sweco Oslo. Hovedansvar: Fagansvarlig

2015-2016 Christiania Roklub – Prosjektering, detaljplanlegging og gjennomføring av mudring og massedisponering i prosjektet ”Ny robane i Bogstadvannet”

Bistand med teknisk prosjektering, ytre miljø, innhenting av anbud samt gjennomføring av mudringsprosjekt innenfor Markagrensa i Oslo. Det er tidligere arbeidet med utredning og søknader som nå har ledet frem til bevilgninger til  gjennomføre prosjektet. bevilgninger og  ledet frem til bevilgninger til en ny robane med internasjonale mål i Bogstadvannet. Det er tidligere utarbeidet grunnlagsdokumentasjon for konseptvalg (i samarbeid med Aquateam AS) og Hovedansvar: Rådgiver og fagansvarlig for ytre miljø og teknisk gjennomføring

2015 TKI Eiendom/Coor Service Managment  - Stedsspesifikk miljøteknisk risikovurdering av forurenset grunn ved et tidligere renseri, Hamar

Et større utslipp av PCE (tetrakloreten) har medført risiko for helse og miljø. Helse- og miljørisiko ble vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder for stedstilpasset miljøteknisk risikovurdering. Et større utslipp av PCE (tetrakloreten) har medført risiko for helse og miljø. Arbeidet omfattet en systematisk gjennomgang av faktiske grunnlagsdata med en påfølgende risikoberegning med gjeldene beregningsverktøy fra Miljødirektoratet. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med Stuctor AB. Hovedansvar: Rådgiver

2015 Huseiere på Nesodden - Miljø- og hydrogeologi. Vannbehandling

Nøytral faglig utredning i henhold til krav i forurensningsforskriften. Arbeidet omfatter gjennomgang av brukers behov og ønsker, kartlegging av grunnforhold ut fra mulig infiltrasjon og plassering av nytt og valg av egnet renseløsning for sanitærvann fra inntil 50 personenheter. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2014 Ragn Sells – Kommersiell anvendelse av produkter fra kasserte bildekk

Prosjektet er i en oppstartsfase og er en videreføring av arbeid som ble utført  perioden 2002-2007 og er et samarbeid mellom Ecoloop i Norge og Sverige. Arbeidet omfatter den dokumentasjon som må ligge til grunn for sikker anvendelse av produkter fra kasserte bildekk. Marked, kostnader og livsløpsperspektivet legges til grunn. Hovedansvar: Oppdragsleder (Norge) og rådgiver

2013-2014 Bærum kommune - Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan i Solvikbukta (kyststi)

Sedimentprøvetaking risikovurdering, tiltaksvurdering og utforming av søknad til Fylkesmannen. (Solvik og Blommenholm båthavn). Arbeidet omfattet også bistand til helhetlig planlegging i kommunen og hos båtforeningene. Oppdragsgiver ønsker å gjenbruke rene og lett forurensede leirholdige sedimenter i nye kaikonstruksjoner. Prosjektet er et samarbeid mellom Ecoloop i Norge og Sverige. Ecoloop har bl.a hatt en sentral rolle i Stabcon og SMOCS prosjektene som legger til rette gjenbruk av forurensede sedimenter i land rundt Østersjøen. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2014 Christiania Roklub – Utforming av mudringssøknad samt annen bistand relatert til miljø og tiltaksgjennomføring

Utforme søknad til Fylkesmannen og bistand til ingeniør som følger opp søknadsprosessen. Arbeidet er en videreføring av arbeid med tiltaksplan for prosjektet. Denne delen av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Aquateam AS (2012). Ecoolops ansvar var tiltaksalternativer og anbefalt tiltaksløsning med tilhørende nytte kost vurdering samt oppfølgende møter med Oslo og Bærum kommune samt Fylkesmannen. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2014 Akershus fylkeskommune – Konferanse vedrørende Regional plan for masseforvaltning

Ecoloop AS og AB bidro med møteledelse og innlegg vedrørende internasjonale erfaringer. Konferansen ble avholdt 25 februar 2014. Se også Luleå tekniske universitet sitt Optimass prosjekt hvor Ecoloop har en sentral rolle. Hovedansvar: Oppdragsleder) og rådgiver

2013 Jernbaneverket utbygging – Innleid Senior miljørådgiver

Det ble gjennomført variert prosjektarbeid med innspill til flere utredninger og hovedplaner. Arbeidsoppgavene var hovedsakelig knyttet ytre miljø med vurdering og rapportering av konsekvenser innenfor følgende tema: Støy og vibrasjoner/rystelser -Forurensningssituasjon for luft, jord/grunn og vann - Landskapsbilde/bybilde - Nærmiljø og friluftsliv - Naturmiljø (forekomst av fremmede arter, truede arter osv.) - Kulturmiljø og kulturminne - Naturressurser og energi - Status for dyrepåkjørsler og vilttråkk - Konflikter mellom jernbanedrift og biologisk mangfold - Kvalitet på vannressurser

I tillegg inngikk arbeid med generell bistand innen geofag, kostnadsestimering, anbudsbeskrivelser, usikkerhetsanalyse og innspill til miljøkrav i JBVs virksomhetsprosesser. Arbeidet var variert og gav god gitt innblikk i arbeidsform, styringsdokumenter og teknisk regelverk.  Det ble arbeidet med følgende prosjekter:
Generell prosjektbistand Stavanger stasjon, Spor og arealplan Trondheim stasjon, Innføring til Oslo S, Hovedplan spor 16-19 Oslo S, Ny stasjon ved Rånåfoss, Fase 2 ved Heggedal stasjon. Teknisk driftsbase på Sørli, Vurdering av X-spor Gjøvikbanen, Stabekk stasjon (inkl. Blommenholm), Nygårstangen, Behovsanalyse Jernbaneskolen.

2012-2014 Diverse tiltaksplaner for forurenset grunn med oppfølging og sluttrapportering

Det er gjennomført prosjekter i Majorstuveien, Konowsgate og Vestbrynet på Nordstrand. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2014 Huseiere på Nesodden - Miljø- og hydrogeologi. Vannbehandling

Nøytral faglig utredning av grunnforhold og valg av vann og avløpsløsning til private husstander. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2011-2012 Statens vegvesen - Vannbehandling ved bygging og drift av veg og tunneler

NORWAT, sammenstilling av internasjonal praksis innen vurdering og behandling av avrenning fra veg. Prosjektet er utført i samarbeid med Aquateam AS. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2011- 2012 Statskog - Tiltaksplan for Hjerkinn gruver

Prosjektet omfattet utarbeidelse av plan for spredningshindrene tiltak og behandling av avrenning fra gruveområdet. Planen ble utarbeidet etter pålegg fra Klif. Oppdragsgiver har Cowi som kontraktspart og prosjektgruppen består av medarbeidere fra Cowi, Forsvarsbygg og Ecoloop.

2011-2012 Olje og gass - Forurenset borkaks/sediment

Arbeidet omfatter klassifisering og vurdering av analyseresultater fra en offshore undersøkelse, samt prosjektkoordinering og implementering av laboratoriearbeid og tilleggsanalyser. Arbeidet utføres sammen med Aquateam AS.

2011 Strategisk utredning av metoder til å behandle avfall


Prosjektet omfattet litteraturstudie, sammenstilling av teknologerier, muligheter og kostnader. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med bedriften. 
 Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2011 Vegdirektoratet - EPS 2011 konferanse


Artikkel og presentasjon: " Environmental risk assessment of two flame retardants used in EPS road construction plates." (www.eps2011.no)
Forfattere: Arnt-Olav Håøya (Ecoloop AS), Kim Haagensen (Rambøll Denmark), Roald Aabøe (Vegdirektoratet).

2011-2012 Nyhavn - Vurdering av miljøtilstand ved eiendomsutvikling

Innledene miljøteknisk kartlegging av sediment og jord. Arbeidet ble utført i samarbeid med Bunndata AS. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.


2011 Arcadis GmbH - Innledene (fase 1) miljøteknisk risiko og kostnadsvurdering

Ecoloop har utført en innledene miljøteknisk risiko og kostnadsvurdering av en større større eiendom med kontor- og lagerbygg fra 70-tallet. Eiendommen ligger nær Oslo.

2011 Veflen AS - Miljøklassifisering av gravemasser

Arbeidet omfattet kartlegging og miljøklassifisering av gravemasser i Oslo. Gravearbeidene ble utført i forbindelse med legging av fjernvarmerør. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2011 Skjellestadåsen 6 AS - Hydrogeologisk vurdering i forbindelse med gravearbeider


Hydrogeologisk vurdering av tilsig og dreneringsløsninger samt generell beskrivelse av grunnforhold og radonfare. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2010 Harstad kommune - Miljøteknisk tiltaksplan for Harstad havn

Arbeidet omfatter utarbeidelse av planer for arealbruk, vurdering av miljøtiltak for sjø og land, prosjektering og utarbeidelse av en fremdriftsplan.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2009-2010 Gjøvik kommune - Toten Cellulose, juridisk betenkning

Rambøll har utført miljøteknisk kartlegging, overvåkning samt utarbeidet tiltaksplaner. Denne juridiske gjennomgangen er utført i samarbeid med adv. Stein F. Janzon. Betenkning omfatter ansvarsforhold til eksisterende og tidligere eiere. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2009 Subsea International – Statnett sjøkabel Oslofjorden, marin survey

Geologisk utredning av sedimentasjonsmiljø hvor det ble vurdert påvirkning fra skred, dumpeområder og tråling. Fallprøvetaker ble benyttet til hente opp inntil 2 meter lange kjerner av sedimentene. Vanndypet varierte fra 70 til 300 meter. Kjernene ble beskrevet og analysert i henhold til avtalte internasjonale standarder. Analysene omfattet blant annet isotopanalyser og termiske egenskaper. Det ble beregnet alder og sedimentasjonshastighet ved universitetet i København mens kabelens termiske betingelser i sedimentene ble beregnet av kabelleverandør.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2009 Subsea International – ”Valhall redevelopment project”, marin survey

Sedimentologisk, geoteknisk og geofysisk kartlegging av ilandføringsområdet for strømkabel til Valhall plattformen. Kartleggingen er grunnlagsdokumentasjon for utlegging og tildekking av kabel. Surveyen omfatter CPT (cone penetration test) og Vibro-kjernetaking (3m). Kjernene ble beskrevet og analysert i henhold til gjeldene standard.
Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambølls geoteknisk og sedimentologisk arbeid.

2006-2009 Norcem Heidelberg – Stabilisering av forurensede sedimenter

Forskningsprosjekt som utredet bruk av stabiliseringsmetoder til å behandle og nyttiggjøre seg av forurenset sediment. Prosjekt ”Stabilisering og solidifisering (STSO) av forurensede sedimenter” var delfinansiert av Norges forskningsråd (BiA programmet), Norcem, Skanska,  og flere rådgivningsmiljøer. Bellona, Bærum kommune og Klif var observatører.
Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambøll. ( www.stabilgrunn.no )

2007-2008 Bærum kommune – Promenadebrygge Kadettangen, miljøtiltak i sjø og på land

Gjeste- og promenadebryggen starter ved Sandvikelvas munning og strekker seg 330 meter opp langs Kadettangen. I forbindelse med bygging av bryggen ble innseilingen utdypet og det ble rammet en kaifront av betongspunt. Sedimentene fra utdypingen ble gjenbrukt bak den 330 meter lange betongspunten. Sedimentenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper ble tilpasset gjeldene krav ved å blande inn et bindemiddel (STSO) bestående av sement og Merit. Rådgivers oppgave omfattet kartlegging, risikovurdering, tiltaksutredning, gjennomføring og overvåkning. Deler av arbeidet inngikk som pilotprosjekt i forskningsprosjektet www.stabilgrunn.no og kan gjenfinnes på hjemmesiden. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2005-2006 Hammerfest kommune – Arktisk kultursenter, miljøtiltak i sjø og på land

Arktisk kultursenter (AKS) ligger i Harstads sentrumshavn på den tidligere Findus tomta. Dette sjø- og kaiområdet var før utbyggingen sterkt forurenset. De forurensede massene ble gjenbrukt som fyllmasse under AKS. Sedimentenes geotekniske og miljøtekniske egenskaper ble tilpasset gjeldene krav ved å blande inn et bindemiddel (STSO) bestående av sement med flyveaske. Rådgivers oppgave omfattet kartlegging, risikovurdering, tiltaksutredning, gjennomføring og overvåkning. Deler av arbeidet inngikk som pilotprosjekt i forskningsprosjektet www.stabilgrunn.no og kan gjenfinnes på hjemmesiden. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2006-2007 Dyno Nobel AS (Orica) – Miljøteknisk tilstandsvurdering Engene, Hurum

Innledende kartlegging og sammenstilling av historiske aktiviteter (fase 1) ved eiendommen etterfulgt av miljøteknisk kartlegging (fase 2 og 3). Kartleggingen omfattet bygg, jord, vann og sedimenter. I tillegg til kjemiske analyser av jord og sedimenter ble strukturer og objekter i grunnen påvist ved hjelp elektromagnetri og georadar. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2006-2008 Secora – Etterkontroll ved miljømudring i Oslo Havn

Etterkontroll av miljøtilstand i sedimentene etter mudring i Oslo havn. Arbeidene omfattet sedimentprøvetaking og rapportering til Secora og Oslo Havnevesen.
Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambøll.

2005 – 2010 Statens vegvesen, Region Øst – Kontrollansvarlig miljø, E18 Bjørvikaprosjektet

Gjennomføring og oppfølging av kontrollplaner for tre entrepriser ved henholdsvis Sørenga, Bispevika-Bjørvika (Sjødelen) og Havnelageret. Arbeidene omfattet kartlegging og kontrollprøvetaking på land og i sjø, jevnlig oppfølging hos utførende entreprenør, rapportering og møtevirksomhet med byggherre. Det ble utført vurderinger som også omhandlet HMS. Prosjektet hadde blant annet miljøutfordringer knyttet til tunnelarbeider i fjell (sprengningsarbeider), etablering av slissevegger for støpning av tunnelvegger i løsmasser, utgraving av forurenset masse på land og i sjø og mudring av rene og forurensede sedimenter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver. ( www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/ )

2002 – 2005 Statens vegvesen, Vegdirektoratet – Gjenbruksprosjektet, avfall

Prosjektet gikk ut på å legge til rette for bruk av gode og miljømessig trygge avfallsbaserte produkter i vegbygging samt å håndtere eget avfall på en forskriftsmessig og mer økonomisk måte. Dette innebar bl.a. at “Håndbok 018 Vegbygging” nå inkluderer gjenbruksasfalt, gjenbruksbetong og skumglass som vegbyggings- og isolasjonsmaterialer. Rambølls gruppe deltok i arbeidet med delprosjekt 2 Miljøpåvirkning og delprosjekt 5 Lette fyllmasser. Gruppen utarbeidet metodikk for miljørisikovurdering, utformet og anvendte sementbaserte materialer, skumglass, asfalt, aske og oppkuttet bildekk i vegprosjekter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2004 Ragn Sells AS - Gjenbruk av oppkuttet bildekk, avfall

Utredning av miljørisiko ved bruk av oppkuttet bildekk som lett fyllmasse til bygging av rundkjøring ved RV2 i Fetsund. Arbeidene omfattet feltvurdering, funksjonsbeskrivelse, miljørisikovurdering og søknad til SFT/Klif. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2003 - 2007 Statens vegvesen, Vegdirektoratet – Miljøovervåking gjenbruksmaterial, avfall

Miljøovervåkning av pilotprosjekter hvor oppkuttet bildekk er anvendt som lett fyllmasse (periode 2001-2007). Overvåkning av avrenning og markvann fra pilotprosjekter det alternative materialet er benyttet som lett fyllmasse i støyvoller, fyllmasse under industriområde og i banedekket til travbane ved Nannestad hestesportsenter. Overvåkningen ble utført i henhold til tillatelse fra miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Arbeidet er rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2004 – 2005 Eiker bruk AS – Miljøteknisk kartlegging og rådgivning, avfall

Miljøteknisk kartlegging av eiendommen til Eiker Bruk. Det ble utført en kartlegging av CCA-forurensning (kobber, krom, arsen) fra treimpregneringen og en avgrensning av avfall fra lokalt bilfragmenteringsanlegg. Avfallet hadde blitt benyttet til oppfyllingsmasse på eiendommen. Området skulle utbygges og avfall måtte fjernes. Med bistand fra adv. Stein F. Janzon ble det inngått en avtale som innebar at avfallet ble fjernet på forurensers regning.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver for Rambøll.

2004 Seks eiendommer langs Alna – Kartlegging av spredningsrisiko til overflatevann

Etter pålegg fra SFT/Klif ble det utført miljøteknisk undersøkelse og risikovurdering ved seks eiendommer i Ole Deviks vei og Caspar Storms vei. Det var et samordnet oppdrag for seks grunneiere. Undersøkelsen avklarte innhold av miljøgifter, spredningsveier og miljørisiko i forhold til vannkvalitet i Alnaelva. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2005 Sage Environmental Coperation Ltd – Hydro polymers, EDD

”Due diligence” gjennomgang (fase 1-2) av industrivirksomheten i Porsgrunn og Bamble kommune samt tilsvarende bedrifter i Sverige. Innledende vurdering av grunnforhold, miljø, reguleringsplan og infrastruktur. Arbeidene ble utført for Westlake Chemical i samarbeid med deres miljørådgivere fra Sage.  Hovedansvar: Oppdragsleder for Rambøll og rådgiver.

2004 Arcadis Consult GmbH – EDD

”Due diligence” gjennomgang av industrieiendom i Sola kommune. Innledende (fase 1) vurdering av grunnforhold, miljøtilstand, reguleringsplan og infrastruktur. Arcadis var oppdragsgiver og kanaliserte kontakt med den potensielle kjøperen. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2004 Earth Tech inc. - Miljøteknisk ”due diligence” av virksomhet i Norge, EDD

Gjennomgang (fase 1-2) av bedriftens ytre miljø, utslippstillatelser og mulige heftelser ved gamle deponier. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2004 – 2006 Sykehuset i Buskerud – Miljøteknisk kartlegging og overvåkning

Akutt utslipp av løsemiddel fra en kjemikalietank medførte utslipp til kommunalt ledningsnett og avgassing til inneluft i boliger i området. Det ble utført kartlegging av spredning i grunnen og boligenes inneluft. Spredningsveier ble avklart og tiltak ble gjennomført og rapportert til miljømyndighet. Det ble utført kontrollmålinger også etter 2006. Hovedansvar: Fagansvar og rådgiver .

2004 Forskningsparken i Oslo – Forprosjekt miljøplan

Forprosjekt med miljøplan ble utformet som en del av Rambølls prosjektering av forskningssenteret. Hovedansvar: Rådgiver.

2003 Danogips AS – Miljøteknisk ”due diligence” av virksomhet i Norge,- EDD

Gjennomgang av bedriftens ytre miljø, utslippstillatelser og mulige heftelser ved gamle deponier (fase 1). Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2003 Pilkington Norge AS – Miljøteknisk due diligence av lakkeringsverksted, Elverum - EDD

Gjennomgang av bedriftens indre miljø, ytre miljø og tillatelser (fase 1).
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2002 – 2003 Nannestad hestesportsenter – Teknisk bruk av oppkuttet bildekk i travbane

Det ble utført beregninger og utført laboratorieforsøk for å komme frem til et støtdempene banedekke. Resultatet ble et fast dekke av oppkuttet bildekk, grus og subbus. Dette dekket forble fast ved alle belastninger samtidig som det gav en fjærene effekt fra en travene hestehov. Banedekket ble dimensjonert og testet av en av Rambølls eksperter på banedekke og testene ble utført på Universitetet i Lund. Teknisk informasjon ble sammen med miljøteknisk risikovurdering inkludert i søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De oppkuttede bildekkenes miljøtekniske egenskaper er senere inkludert og rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet, da som en av fire pilotprosjekter. Brukere inkl. travhestene er svært fornøyde med banedekket!  Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2002 – 2003 Statens vegvesen, Østfold - Risikovurdering ved bruk av oppkuttet bildekk i støyvoll, E18 Råde

Miljøteknisk risikovurdering av anvendelse av kvernet dekk ved ny E6 i Råde kommune. De oppkuttede bildekkenes miljøtekniske egenskaper er senere inkludert og rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet, da som en av fire pilotprosjekter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2002 Statens vegvesen, Østfold – Konsekvensutredning for utvidelse av E6, KU

Konsekvenser relatert til forurenset grunn. Fagansvar.

2002 Forsvarsbygg - Konsekvensutredning for Terningmoen leir ved Elverum, KU

Konsekvenser relatert til "Forurensing til grunn og vann".  Fagansvar.

2000 – 2003 Forsvarsbygg - Overvåking av overflatevann ved Rødsmoen, Rena leir

Koordinering og rapportering av vannanalyser fra skytebanene ved Yglekletten. 
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2001 – 2003 Kystverket 4. distrikt – Sediment kartlegging og risikovurdering

1) Miljøteknisk kartlegging av miljøgifter ved Ballstad havn, Vestvågøy kommune.
2) Miljøteknisk kartlegging av miljøgifter ved Hopen havn, Vågan kommune. 
3) Miljøteknisk kartlegging av miljøgifter i 6 havner i Nordland fylke. 
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2001 SCC Viatek/Ekokem - Gjennomgang av refusjonsordning for spillolje

Delprosjekt hvor Norges refusjonsordning evalueres mot den som anvendes i Finland. 
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2001 Eiendomspar AS - Lilleakerveien 2, Bygg 6.  Grunnundersøkelser

Miljøteknisk kartlegging og risikovurdering av tidligere industrieiendom.  Hovedansvar: Rådgiver 

2001 Forsvarets bygningstjenester (FBT) Østlandet - Rødsmoen øvingsområde

Utredninger i henhold til utslipstillatelse.  Konsekvensutredning og utarbeiding av overvåkingsplan.  Hovedansvar: Rådgiver.

2001 Alcatel ASA - Økern Næringspark bygning P og W.  Miljøteknisk undersøkelse

Miljøteknisk undersøkelse ved salg av tidligere industrilokale.  Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2001 – 2002 Ragn Sells AS – Gjenbruk av bildekk i geokonstruksjoner

Bruk av returdekk som lett fyllmasse.  Miljø- og geoteknisk undersøkelse for dokumentasjon av materialtekniske egenskaper. De oppkuttede bildekkenes miljøtekniske egenskaper er senere inkludert og rapportert som en del av Gjenbruksprosjektet, da som en av fire pilotprosjekter.
Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

2001 Statens vegvesen - Konsekvensutredning riksvei 3/25 Midtskog-Grundset, KU

Konsekvensutredning i forbindelse med ny riksveg i Elverum kommune.  Fagansvar for tema geo- og vannressurser. Hovedansvar: Rådgiver.

2000 FBT region Sør- og Vestlandet – Revisjon av mudring ved Haakonsvern

Bistand i revisjonsarbeid innen KS- og HMS-system. Prosjektrevisjon av mudringsarbeider ved Haakonsvern orlogsstasjon.  Fagansvar for tema miljø. Hovedansvar: Rådgiver.

2000 Statsbygg - Ny opera i Bjørvika, miljøteknisk kartlegging

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter og fyllmasser på operatomten. Hovedansvar: Rådgiver.

1999 – 2000 FBT region Nord-Norge - Ramsund Orlogstasjon, Tjeldsund

Utforming av tiltaksplan for fjerning av PCB og tungmetallholdige masser ved Biskaia, Ramsund orlogstasjon.  Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver.

_____________________________________________________________________________________________________

Noen prosjekter før 2000. Stikkord: Kart arbeid, terrengmodellering, Geokjemisk modellering, rensing av avløpsvann, forsuring

1997 – 1999 Norsk Hydro ASA, avd. Marine Undersøkelser - Aktiviteter i Nordsjøen

GIS-relatert arbeid deriblant vurdering av traseer til rørledninger for ilandføring og eksport av olje og gass, samt installasjoner på havbunnen og flytting av borerigger. 
Arbeidsplass hos oppdragsgiver.

1995 - 1996  NIVA/Institutt for geologi ved Univ. i Oslo - Geokjemisk modellstudie av tungmetallfjerning i kis- og grønnsteinkolonner

Modellstudiet benyttet resultater fra et kolonneforsøk hvor tre glasskolonner i serie ble gjennomstrømmet med forurenset vann fra Løkken gruve. Vannet var surt (lav pH) og hadde høy konsentrasjon av sink og kobber. De geokjemiske modellene PHREEQM, WATEQ4F og NETPATH ble benyttet til å simulere de viktigste geokjemiske prosesser som påvirket pH, red/oks-potensiale og ionekonsentrasjoner i kolonnene. Disse prosessene knyttes i rapporten kvantitativt til forsuring og tungmetallforurensing fra gruveområdet. Kolonneforsøkene var utført av Niva og var finansiert av SFT/Klif. Selvstendig konsulent.  

1993 – 1994 Nordisk Industrifond - Pilotprosjekt med utvikling av renseteknologi for sulfat- og metallholdig vann

FoU arbeid med å utforme og dimensjonere bioreaktor som fjerner tungmetaller fra surt gruvevann (råvann fra Løkken gruver). Anlegget hadde to utfellingstrinn, et for oksider (jern) og et for sulfider (jern og tungmetaller). Det ble benyttet pH justering til på fjerne jern og sulfidutfelling for å fjerne tungmetaller. Bioreaktoren som produserte sulfidgass var plassert etter utfellingstrinnene og gassen fra reaktoren ble fjernet fra vannfasen og pumpet som gass tilbake til sulfidutfellingstrinnet. Kapasiteten til pilotanlegget var 5-15 liter i timen. Arbeidet var delfinansiert av Nordisk industrifond. Oppdragsmedarbeider.

1992 – 1993 Direktoratet for naturforvaltning - Skogens tålegrense for forsuring

Modellering kjemisk forvitring og forsuring av jordsmonn. Overvåkning av granskogens og jordsmonnets tilstand. Kartlegging av mulige effekter fra økt forsuringen.  Medarbeider ved Norsk institutt for skogforskning, avd. for terrestrisk overvåking.

1991 Universitetet i Oslo, Institutt for Geologi - Arbeid for professor Per Aagaard

Arbeid med geokjemiske modeller relatert til elementers kjemiske aktivitet i vann og hydrokarboners modningsgrad. Medarbeider.

 

Publikasjoner

2011

 

2006

2004


2004


2004

 

 

1996
1994
1992


1992

Håøya, A.O., K. Haagensen og R. Aabøe. "Environmental risk assessment of two flame retardants used in EPS road construction plates." URL: www.eps2011.no

C. Engelsen et.al.. ”Acceptance limits for the content of pollutants in recycled materials in road constructions”.TRA Conferece, Sverige 2006.
URL: www.vegvesen.no/_attachment/110438/binary/192521

A.O. Håøya, Tommy Edeskär og R. Aabøe. ”Leaching of Phenol From Tire Shred in a Noise Barrier”. International Conference Sustainable Waste Management and Recycling. Kingston University, Kingston UK.
URL: www.vegvesen.no/_attachment/110431/binary/192514

R. Aabøe og A.O. Håøya. ”Støyvoll med oppkuttet bildekk – en oppfølging av effekter på miljø”. Nordisk geoteknisk møte 2004 Ystad.
URL: www.vegvesen.no/_attachment/110426/binary/192509  

G. Petkovic, Engelsen, C.J., Håøya, A.O. og Bredveld, G.. “Environmental impact from the use of recycled materials in road construction: method for decision-making in Norway”. Resources, Conservation and Recycling,  Vol 42, Oct. 2004.
URL: www.sciencedirect.com

P. Aagaard, R.T. Arnesen og A.O. Håøya. "Geokjemisk modellstudie av tungmetallfjerning i kis- og grønnsteinkolonner".  UiO & NIVA rapport 3517-96. ISBN: 82-577-3061-0. URL: www.niva.no

R. Gerritsen, J. Huisman, A.O. Håøya og M. Laake.  "Sulphate Reduction Bioreactor Development. Applications of the Enviro Surb Process for Acid Metal Contaminated Waste Waters". NI rapport.  ISBN 82-91374-22-8.

R. Wright et al.. "Map of Critical Loads for Coniferous Forest Soils in Norway".  NIVA rapport O-91147. URL: www.niva.no

Sverdrup et al..  "Critical Loads for Forest Soils in the Nordic Countries". AMBIO vol. 21, No. 5 1992.

Språk

Norsk (flytene), Engelsk (flytene), Tysk (noe kunnskap)

 

Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |